کمیته برگزاری

تعداد بازدید:۴۴۹۸

ریاست، دبیر و کمیته راهبردی کنفرانس

 

کمیته هیأت علمی کنفرانس

دکتر سعید قاضی‌مغربی
رئیس کنفرانس
رئیس واحد یادگار امام (ره) شهرری
پست الکترونیکی:
ghazi-maghrebi [AT] iausr.ac.ir

دکتر امیر احمری‌نژاد
دبیر کنفرانس
رئیس دانشکده مهندسی برق
پست الکترونیکی:
ahmarinejad [AT] iausr.ac.ir

دکتر حامد نعمتیان
عضو کمیته راهبردی و طراح وب‌سایت کنفرانس
مدیر کل آموزش واحد یادگار امام (ره) شهرری
پست الکترونیکی:
nematian [AT] iausr.ac.ir

دکترناصر طالبی
عضو کمیته راهبردی و طراح پوستر کنفرانس
مدیرگروه تحصیلات تکمیلی قدرت و کنترل
پست الکترونیکی:
talebi [AT] iausr.ac.ir

دکتر علی رحمانی
عضو کمیته راهبردی و مدیر امور عمومی کنفرانس
رئیس اداره پژوهش دانشکده مهندسی برق
پست الکترونیکی:
rahmani [AT] iausr.ac.ir

 

دکتر آژنگ صائب
عضو کمیته هیأت علمی
مدیرگروه الکترونیک
پست الکترونیکی:
saeb [AT] iausr.ac.ir

دکتر سیدابوالفضل حسینی
عضو کمیته هیأت علمی
مدیرگروه مخابرات
پست الکترونیکی:
hosseini [AT] iausr.ac.ir

دکتر محسن علیزاده
عضو کمیته هیأت علمی
مدیرگروه قدرت
پست الکترونیکی:
alizadeh [AT] iausr.ac.ir

دکتر نسیم بریمانی
عضو کمیته هیأت علمی
عضو هیأت علمی گروه کنترل
پست الکترونیکی:
barimani [AT] iausr.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۶